Tham gia bảo vệ lao động làm việc ở nước ngoài

Kỹ năng tay nghề đóng vai trò rất quan trọng trong công tác XKLĐ.
Kỹ năng tay nghề đóng vai trò rất quan trọng trong công tác XKLĐ.