Nỗ lực thành lập công đoàn khu vực ngoài quốc doanh

Công nhân lao động. Ảnh minh họa
Công nhân lao động. Ảnh minh họa