Công đoàn Cty CP Cảng Hải Phòng:

Nâng cao ý thức an toàn lao động trong cán bộ, CNLĐ

Sinh hoạt của một Tổ điểm an toàn lao động trong TCty tại Góc tuyên truyền bảo hộ lao động.
Sinh hoạt của một Tổ điểm an toàn lao động trong TCty tại Góc tuyên truyền bảo hộ lao động.