Muốn phát triển đoàn viên phải có cách làm sáng tạo

Tại lễ ra mắt BCH CĐCS Cty TNHH Thế giới tuổi thơ SnB.
Tại lễ ra mắt BCH CĐCS Cty TNHH Thế giới tuổi thơ SnB.