Làm tốt phương châm “ở đâu có công nhân, ở đó có công đoàn”