Chia sẻ khó khăn với người lao động và doanh nghiệp