CĐ các KCN tỉnh Hòa Bình: Tuyên truyền bám sát nguyện vọng của người lao động