Tập trung giải quyết các khiếu nại của đoàn viên, người lao động