Kết hợp đồng bộ các giải pháp

Khu kinh tế Nghi Sơn. Ảnh: Báo Xây dựng.
Khu kinh tế Nghi Sơn. Ảnh: Báo Xây dựng.