Haaland "bay trên không, chạy như gió", ai có thể cản nổi?

Lên top