European Super League ra đời: Ai sẽ cấm và "đè" ai đây, UEFA?

UEFA đang họp với nhóm tổ chức European Super League. Ảnh: UEFA.
UEFA đang họp với nhóm tổ chức European Super League. Ảnh: UEFA.
UEFA đang họp với nhóm tổ chức European Super League. Ảnh: UEFA.
Lên top