EURO có thể mở rộng lên thành 32 đội từ năm 2028

EURO có thể mở rộng lên từ 24 lên 32 đội vào năm 2028. Ảnh: AFP.
EURO có thể mở rộng lên từ 24 lên 32 đội vào năm 2028. Ảnh: AFP.
EURO có thể mở rộng lên từ 24 lên 32 đội vào năm 2028. Ảnh: AFP.
Lên top