Chưa lên tuyển Việt Nam, Filip Nguyễn được đánh giá "đủ trình" đá ở Chelsea

Lên top