“Em cũng ngày 10 tiếng trong xưởng như anh, nhưng…”

Người chồng cùng chia sẻ việc nhà, chăm lo cho con cái là cơ sở để cuộc sống gia đình hạnh phúc.
Người chồng cùng chia sẻ việc nhà, chăm lo cho con cái là cơ sở để cuộc sống gia đình hạnh phúc.