Biếm: phạt kiểu “gãi ngứa” và con vịt “thực phẩm chức năng