Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Biếm: Con cái chúng ta và “phòng thí nghiệm” của Bộ Giáo dục