3 giây: Con người chúng ta đã và đang làm gì cho Trái đất ?

3 giây: Con người chúng ta đã và đang làm gì cho Trái đất ngoài sự tàn phá ?
3 giây: Con người chúng ta đã và đang làm gì cho Trái đất ngoài sự tàn phá ?