Vingroup liên kết với 1.000 hợp tác xã và hộ nông dân cung ứng nông sản sạch và an toàn