UBND TPHCM sắp phê duyệt ranh giới 4,3ha ở Thủ Thiêm

  Người dân Thủ Thiêm mang bản đồ chứng minh 5 khu phố nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị Thủ Thiêm trong lần gặp lãnh đạo TPHCM. Ảnh: M.Q
Người dân Thủ Thiêm mang bản đồ chứng minh 5 khu phố nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị Thủ Thiêm trong lần gặp lãnh đạo TPHCM. Ảnh: M.Q
Người dân Thủ Thiêm mang bản đồ chứng minh 5 khu phố nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị Thủ Thiêm trong lần gặp lãnh đạo TPHCM. Ảnh: M.Q
Lên top