Từ tháng 1.2017, Hà Nội có 113 dự án bất động sản đủ điều kiện bán nhà