Từ 1.1.2017, áp mức thu lệ phí trước bạ với nhà, đất là 0,5%