Trình tự thu hồi, hủy giấy phép xây dựng năm 2021

Khoản 2 Điều 53 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thu hồi, hủy giấy phép xây dựng. Ảnh: LĐO
Khoản 2 Điều 53 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thu hồi, hủy giấy phép xây dựng. Ảnh: LĐO
Khoản 2 Điều 53 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thu hồi, hủy giấy phép xây dựng. Ảnh: LĐO
Lên top