Thời hạn đăng ký quyền sở hữu đối với nhà đất được cho, tặng là bao lâu?

Lên top