Thị trường bất động sản đóng băng: Chẳng ai được lợi!