Những trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội

Nhà nước thu hồi đất nhằm mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Ảnh: LĐO
Nhà nước thu hồi đất nhằm mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Ảnh: LĐO
Nhà nước thu hồi đất nhằm mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Ảnh: LĐO
Lên top