Nhà có 11m2 "đất vàng", người dân hiến gần 2m2 để mở rộng hẻm

Lên top