Người dân có được thỏa thuận giá bồi thường khi thu hồi đất không?

Lên top