Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngưng giải quyết hồ sơ tách thửa là không đúng