Mường Thanh Khánh Hòa xin cấp điện, nước để "cắt ngọn" xây vượt tầng

Khách sạn Mường Thanh Khánh Hòa xây vượt tầng.
Khách sạn Mường Thanh Khánh Hòa xây vượt tầng.
Khách sạn Mường Thanh Khánh Hòa xây vượt tầng.
Lên top