Mức bồi thường về đất khi xây dựng công trình điện lực

Chi tiết quy định thu hồi và bồi thường về đất, hỗ trợ để xây dựng công trình điện lực. Ảnh: EVNSPC cung cấp
Chi tiết quy định thu hồi và bồi thường về đất, hỗ trợ để xây dựng công trình điện lực. Ảnh: EVNSPC cung cấp
Chi tiết quy định thu hồi và bồi thường về đất, hỗ trợ để xây dựng công trình điện lực. Ảnh: EVNSPC cung cấp
Lên top