Không cần lắp đặt biển báo khi xây dựng nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng

Với nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng, chủ đầu tư không cần lắp đặt biển báo công trình.
Với nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng, chủ đầu tư không cần lắp đặt biển báo công trình.
Với nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng, chủ đầu tư không cần lắp đặt biển báo công trình.
Lên top