Halloween tại The Garden

Có Cosplay workshop “Japanese Fashion” nhằm hướng dẫn về nghệ thuật cosplay
Có Cosplay workshop “Japanese Fashion” nhằm hướng dẫn về nghệ thuật cosplay