Habeco đang nắm giữ những khu “đất vàng” ngàn tỉ nào?