Gửi tiết kiệm 12 tháng là đủ điều kiện mua, thuê mua NOXH?