Đầy đủ pháp lý, Thanh Xuân Complex mở bán từ ngày 15/09