"Đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước là "anh em" với tham nhũng đất đai"

Góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, đại biểu Đinh Duy Vượt (Đoàn Gia Lai) đã chỉ ra bất cập trong lĩnh vực xây dựng hiện nay.
Góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, đại biểu Đinh Duy Vượt (Đoàn Gia Lai) đã chỉ ra bất cập trong lĩnh vực xây dựng hiện nay.
Góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, đại biểu Đinh Duy Vượt (Đoàn Gia Lai) đã chỉ ra bất cập trong lĩnh vực xây dựng hiện nay.
Lên top