Đất ngoài chỉ giới có được xây dựng không?

Đất ngoài chỉ giới không được xây dựng. Ảnh: T.Đ
Đất ngoài chỉ giới không được xây dựng. Ảnh: T.Đ
Đất ngoài chỉ giới không được xây dựng. Ảnh: T.Đ
Lên top