Đất không cùng mục đích sử dụng, có được phép hợp thửa?

Lên top