Có được bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước không?

Không quá 45 ngày kể từ ngày đơn vị quản lý vận hành nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hồ sơ bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước phải được xử lý xong. Ảnh: LĐO
Không quá 45 ngày kể từ ngày đơn vị quản lý vận hành nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hồ sơ bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước phải được xử lý xong. Ảnh: LĐO
Không quá 45 ngày kể từ ngày đơn vị quản lý vận hành nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hồ sơ bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước phải được xử lý xong. Ảnh: LĐO
Lên top