Chuyên gia: Không nên bỏ bảo lãnh bán nhà hình thành trong tương lai

Cần giữ quy định bảo  nhà ở hình thành trong tương lai để hạn chế rủi ro và đảm bảo cho khách hàng trong tình trạng “thượng vàng hạ cám” các chủ đầu tư kinh doanh hiện nay.
Cần giữ quy định bảo nhà ở hình thành trong tương lai để hạn chế rủi ro và đảm bảo cho khách hàng trong tình trạng “thượng vàng hạ cám” các chủ đầu tư kinh doanh hiện nay.
Cần giữ quy định bảo nhà ở hình thành trong tương lai để hạn chế rủi ro và đảm bảo cho khách hàng trong tình trạng “thượng vàng hạ cám” các chủ đầu tư kinh doanh hiện nay.
Lên top