Chung cư không được làm văn phòng: Doanh nghiệp tìm cách “lách” luật