Cách tự nhận diện sát khí xung quanh nơi ở và làm việc