Bim Group đạt giải thưởng quốc tế International Property Awards (IPA) 2018