Bí thư Thăng yêu cầu sửa ngay con đường xấu nhất Sài Gòn