Bao giờ được xây nhà mới trên đất quy hoạch treo?

Người dân được quyền xây dựng nhà mới nếu phần đất thuộc diện "quy hoạch treo" trên 3 năm. Ảnh Cao Nguyên. (minh họa).
Người dân được quyền xây dựng nhà mới nếu phần đất thuộc diện "quy hoạch treo" trên 3 năm. Ảnh Cao Nguyên. (minh họa).
Người dân được quyền xây dựng nhà mới nếu phần đất thuộc diện "quy hoạch treo" trên 3 năm. Ảnh Cao Nguyên. (minh họa).
Lên top