6 lỗi phong thủy “hung” cần khắc phục ngay lập tức