3 đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Nghị định 119/2015/NĐ-CP đã quy định chi tiết về các đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Ảnh: LĐO
Nghị định 119/2015/NĐ-CP đã quy định chi tiết về các đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Ảnh: LĐO
Nghị định 119/2015/NĐ-CP đã quy định chi tiết về các đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Ảnh: LĐO
Lên top