100% Boutique Hotels Phú Quốc Waterfront giai đoạn 1 “cháy hàng”