Xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch: Dân hỏi các Giáo sư, Tiến sĩ đang ở đâu?

Xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch lại phải nhờ các chuyên gia nước ngoài? Ảnh TT
Xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch lại phải nhờ các chuyên gia nước ngoài? Ảnh TT
Xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch lại phải nhờ các chuyên gia nước ngoài? Ảnh TT
Lên top