Xây dựng gia đình trong tình hình mới: Phải có cơ chế kiểm soát mạng xã hội

Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Ánh Hồng đánh giá khó khăn, thách thức khi thực hiện Chỉ thị 06 về xây dựng gia đình trong tình hình mới. Ảnh: Trần Vương.
Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Ánh Hồng đánh giá khó khăn, thách thức khi thực hiện Chỉ thị 06 về xây dựng gia đình trong tình hình mới. Ảnh: Trần Vương.
Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Ánh Hồng đánh giá khó khăn, thách thức khi thực hiện Chỉ thị 06 về xây dựng gia đình trong tình hình mới. Ảnh: Trần Vương.
Lên top